Exoidas (Biographical details)

Exoidas (athlete/sportsman; Greek; Male)

Also known as

Exoidas

Biography

Discus champion in Panathenaia.