Fujiokaya Hikotaro (Biographical details)

Fujiokaya Hikotaro (publisher/printer; Japanese; Male; 1832; c. active)

Also known as

Fujiokaya Hikotaro; Shogendo

Biography

Publisher.