Biru Goshu (Biographical details)

Biru Goshu (ruler; Ethiopian; Male; 1800 - 1853)

Also known as

Biru Goshu (1853)