Keibi (Biographical details)

Keibi (1847 - 1859; active)

Also known as

Keibi