Tsutaya Juzaburo (蔦屋重三郎) (Biographical details)

Tsutaya Juzaburo (蔦屋重三郎) (publisher/printer; Japanese; Male; 1750 - 1797)

Also known as

Tsutaya Juzaburo; Tsuta no Karamaru; Koshodo (耕書堂)

Biography

Publisher of ukiyo-e prints and books, located in Toriabura-cho, Edo.