Bibliographic details

Chang Kuang-yüan, A study of the Kang-hou gui, Oriental Art, XXVII, 3, 1981

Chang 1981