Bibliographic details

Tokyo National Museum, Daiei Hakubutsukan shozo Nihon-Chugoku bijutsu meihin ten, Tokyo, Tokyo National Museum, 1987

Tokyo National Museum 1987