Bibliographic details

Hirayama, Ikuo (ed.); Kobayashi, Tadashi (ed.), Hizo Nihon bijutsu taikan, 3, Tokyo, Japan, Kodansha Ltd, 1993

Hizo Nihon bijutsu taikan Vol 3