Bibliographic details

Narazaki, Muneshige; Yamaguchi, Keisaburo, Ukiyo-e shuka, 11, Tokyo, Japan, Shogakkan, 1979

Ukiyo-e shuka Vol 11