فیلم های ویدئویی درباره شاه عباس

شاه عباس و ایرانی دوباره

Download video (mp4)

To view this video online please enable javascript.

To view this video online please install the Flash player

دانلود ام.پی.۴

سفیر انگلیسی

Download video (mp4)

To view this video online please enable javascript.

To view this video online please install the Flash player

دانلود ام.پی.۴

سکه های دوره صفویه

Download video (mp4)

To view this video online please enable javascript.

To view this video online please install the Flash player

دانلود ام.پی.۴

با مشارکت موزه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگردی ایران

ESRC و AHRC هزینه پژوهش به همت بنیادهای

(Iran Heritage Foundation )با همکاری بنیاد میراث ایران

In association with the Iran Heritage Foundation