با مشارکت موزه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگردی ایران

ESRC و AHRC هزینه پژوهش به همت بنیادهای

(Iran Heritage Foundation )با همکاری بنیاد میراث ایران

In association with the Iran Heritage Foundation