Collection online

Ehon Edo suzume 絵本江戸爵 (The Sparrows of Edo, a Picture Book)

 • Object type

 • Museum number

  1929,0731,0.11.1

 • Title (object)

  • Ehon Edo suzume 絵本江戸爵 (The Sparrows of Edo, a Picture Book)
 • Description

  Illustrated book, woodblock print. Vol. 1 from a set of three volumes. Covers: Original, buff-coloured, printed with scattered brown 'ginkgo' leaves. Title slips: Original, printed with "Ehon Edo suzume, jo, chu, ge" in 'shin, gyo, so' scripts, pasted in top left corner of covers. Contents: (vol. 1) 9 leaves: colour-printed wrapper pasted inside the cover; 3 single pages of preface, 7 double-page illustrations, 1 single-page illustration; (vol. 2) 8 leaves: 1 single-page illustration, 7 double-page illustrations, 1 single-page illustration; (vol. 3) 7 leaves: 1 single-page illustration, 6 double-page illustrations, 1 blank single page, advertisement and publisher's colophon pasted inside back cover. With poems. Inscribed, signed and sealed.

  More 

 • Producer name

 • Culture/period

 • Date

  • 1786 (New Year)
 • Production place

 • Materials

 • Technique

 • Dimensions

  • Height: 21.2 centimetres
  • Width: 15.8 centimetres
 • Inscriptions

   • Inscription Type

    inscription
   • Inscription Position

    vol. 1, title slip in top left corner of cover
   • Inscription Language

    Japanese
   • Inscription Content

    絵本江戸爵 上
   • Inscription Transliteration

    Ehon Edo suzume: jo
   • Inscription Translation

    Picture Book: Edo Sparrow: Vol. 1
   • Inscription Type

    signature and date
   • Inscription Position

    vol. 1, preface
   • Inscription Language

    Japanese
   • Inscription Content

    天明六のとし丙午はつ春
    朱楽館主人誌
   • Inscription Transliteration

    Tenmei roku no toshi hinoe-uma hatsu-haru
    Akera Kan shujin shi [su]
   • Inscription Translation

    Beginning of spring, 1786
    Akera Kan shujin shi [su]
   • Inscription Type

    seal
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, preface
   • Inscription Content

    「朱楽」「漢江」
   • Inscription Transliteration

    Akera, Kanko
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, New Year at Yoshiwara
   • Inscription Content

    手柄岡持
   • Inscription Transliteration

    Tegara no Okamochi
   • Inscription Type

    inscription
   • Inscription Position

    vol. 2, title slip in top left corner of cover
   • Inscription Language

    Japanese
   • Inscription Content

    絵本江戸爵 中
   • Inscription Transliteration

    Ehon Edo suzume: chu
   • Inscription Translation

    Picture Book: Edo Sparrow: Vol. 2
   • Inscription Type

    inscription
   • Inscription Position

    vol. 1, colour-printed wrapper inside the front cover
   • Inscription Language

    Japanese
   • Inscription Content

    絵本江戸爵
    全部三冊
   • Inscription Transliteration

    Ehon Edo suzume
    Zenbu sansatsu
   • Inscription Translation

    Picture Book: Edo Sparrow
    Total Three Volumes
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, customers returning home at San'ya-bori in the early morning
   • Inscription Content

    石亀寿純人
   • Inscription Transliteration

    Ishigame Judonjin
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, customers returning home at San'ya-bori in the early morning
   • Inscription Content

    紀躬鹿
   • Inscription Transliteration

    Ki no Mijika
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, Ushijima in autumn
   • Inscription Content

    あらかねの足引
   • Inscription Transliteration

    Arakane no Ashibiki
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, Ushijima in autumn
   • Inscription Content

    富家来富有
   • Inscription Transliteration

    Fukerai Fuyu
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, New Year at Yoshiwara
   • Inscription Content

    園村竹
   • Inscription Transliteration

    Sono no Muratake
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, gathering shells at low tide at Susaki
   • Inscription Content

    紀定麿
   • Inscription Transliteration

    Ki no Sadamaro
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, gathering shells at low tide at Susaki
   • Inscription Content

    夕雰籬
   • Inscription Transliteration

    Yugiri Magaki
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, spring shower at Yanagibashi
   • Inscription Content

    武士八十氏
   • Inscription Transliteration

    Monono Yasouji
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, spring shower at Yanagibashi
   • Inscription Content

    坂下年寄
   • Inscription Transliteration

    Sakashita Toshiyori
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, iris at Mimeguri Shrine
   • Inscription Content

    柿下手丸
   • Inscription Transliteration

    Kakishita Temaru
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, iris at Mimeguri Shrine
   • Inscription Content

    野老髭面
   • Inscription Transliteration

    Yaro Higezura
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, restaurant at Mukojima
   • Inscription Content

    信濃膳椀高盛
   • Inscription Transliteration

    Shinano Zenwan Takamori
   • Inscription Type

    inscription
   • Inscription Position

    vol. 1, preface
   • Inscription Language

    Japanese
   • Inscription Content

    絵本江戸爵序
    王維山水ハ風景毫末より動き 崔白翎毛ハ翺翔紙上にいちじるし こゝに都多唐丸江都の名勝を図せめして これに好士の狂詠を乞ふ あゝ春服すでになるといへども いさゝか済勝具を労せず心ハ所々に推参するにたれり まことに図中風格をミるに歌人居ながら名所をしる事 絵具のさらにうたがひなし されバ御江戸の四里四方を羽箒の埃飛歩行といへども焼筆のすミずミ沓の跡残らずして しばし昼寐の枕とせしひぢハ 目睫のさきさきまで至てくはしくかけめぐれる 巴瓦に巣をくひたるは げに江戸爵と題するはや
   • Inscription Transliteration

    Oi ga sansui wa fukei gomatsu yori ugoki, sai-haku ga reimo wa kosho shijo ni ichijirushi, koko ni Tsuta no Karamaru Koto no meisho o zu semeshite, kore ni kozu no kyoei o kou, aa shumpuku sude ni naru to iedomo, isasaka saisho no gu o ro sezu, kokoro wa shosho ni suisan sum ni tareri, makoto ni zuchu fukaku o miru ni, kajin inagara meisho o shiru koto, enogu no sara ni utagai nashi, sareba o-Edo no yori yoho o ha-habaki no hokori tobi aruki to iedomo, yakifude no sumizumi, kutsu no ato nokorazu shite, shibashi hirune no makura to seshi hiji wa, mat-suge no saki-saki made itatte, kuwashiku kake-megureru, Tomoe-gawara ni su o kuitaru wa, ge ni Edo suzume to dai suru haya
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, restaurant at Mukojima
   • Inscription Content

    今田部屋住
   • Inscription Transliteration

    Imada Heyazumi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, New Year gifts at Sakai-cho
   • Inscription Content

    紀炭堅
   • Inscription Transliteration

    Ki no Sumikata
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, the "Crawling Dragon" Plum Tree (Garyubai) at Katsushika
   • Inscription Content

    赤松日出成
   • Inscription Transliteration

    Akamatsu Hidenari
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 1, kyoka, the "Crawling Dragon" Plum Tree (Garyubai) at Katsushika
   • Inscription Content

    豊年雪麿
   • Inscription Transliteration

    Honen Yukimaro
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, Seven Spring Herbs at Yoshi-cho
   • Inscription Content

    遍阿方岳
   • Inscription Transliteration

    Henna Hogaku
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, noodle-stall at Ryogoku Bridge
   • Inscription Content

    手杵兼勝
   • Inscription Transliteration

    Tekine Kanekatsu
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, mosquito fumigation at a concubine's house
   • Inscription Content

    浅川和足
   • Inscription Transliteration

    Asakawa Watari
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, mosquito fumigation at a concubine's house
   • Inscription Content

    倉部行澄
   • Inscription Transliteration

    Kurabe Yukizumi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, sushi-seller at Tori-cho
   • Inscription Content

    白川与布祢
   • Inscription Transliteration

    Shirakawa Yofune
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, sushi-seller at Tori-cho
   • Inscription Content

    菊賀三昧
   • Inscription Transliteration

    Kikuga Zanmai
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, party in a covered boat
   • Inscription Content

    鶴羽重
   • Inscription Transliteration

    Tsurunoha Kasane
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, party in a covered boat
   • Inscription Content

    飲口波志留
   • Inscription Transliteration

    Nomikuchi Hashiru
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, catching fireflies at Dokan-yama
   • Inscription Content

    碇友鋼
   • Inscription Transliteration

    Ikari Tomozuna
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, catching fireflies at Dokan-yama
   • Inscription Content

    蘿保曾進
   • Inscription Transliteration

    Tsuta no Hosomichi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, sumo wrestling bout
   • Inscription Content

    宿屋飯盛
   • Inscription Transliteration

    Yadoya no Meshimori
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Script

    Japanese
   • Inscription Position

    vol. 2, kyoka, sumo wrestling bout
   • Inscription Content

    赤土寿辺留
   • Inscription Transliteration

    Akatsuchi Suberu
   • Inscription Type

    inscription
   • Inscription Position

    vol. 3, title slip in top left corner of cover
   • Inscription Language

    Japanese
   • Inscription Content

    絵本江戸爵 下
   • Inscription Transliteration

    Ehon Edo suzume: ge
   • Inscription Translation

    Picture Book: Edo Sparrow: Vol. 3
   • Inscription Comment

    Pasted.
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, chrysanthemums at Sugamo
   • Inscription Content

    医者小路七影
   • Inscription Transliteration

    Isha no Koji Nanakage
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, Shinobazu Pond in winter
   • Inscription Content

    梁仲墨
   • Inscription Transliteration

    Hari no Nakazumi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, tea-house at Asakusa during the Year End fair
   • Inscription Content

    貫出綿麿
   • Inscription Transliteration

    Nukide Watamaru
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, tea-house at Asakusa during the Year End fair
   • Inscription Content

    数奇原飲吉
   • Inscription Transliteration

    Sukihara Nomikichi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, returning from the Tori-no-ichi fair
   • Inscription Content

    紀炭堅
   • Inscription Transliteration

    Ki no Sumikata
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, returning from the Tori-no-ichi fair
   • Inscription Content

    酒呑親父
   • Inscription Transliteration

    Sakenomi Oyaji
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, Geisha House at Tachibana-cho
   • Inscription Content

    紀炭堅
   • Inscription Transliteration

    Ki no Sumikata
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, Geisha House at Tachibana-cho
   • Inscription Content

    子子孫彦
   • Inscription Transliteration

    Shishi Magohiko
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, old couple on their way to a commemoration for dead ancestors
   • Inscription Content

    小川町住
   • Inscription Transliteration

    Ogawa Machizumi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, old couple on their way to a commemoration for dead ancestors
   • Inscription Content

    高利刈主
   • Inscription Transliteration

    Kori Karinushi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, entrance to the highway at Naito Shinjuku in the snow
   • Inscription Content

    Sakamichi Dekoboko
   • Inscription Transliteration

    坂道凸凹
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, Kiba in winter
   • Inscription Content

    久留間長持
   • Inscription Transliteration

    Kuruma Nagamochi
   • Inscription Type

    signature
   • Inscription Position

    vol. 3, kyoka, Kiba in winter
   • Inscription Content

    呉竹菴主
   • Inscription Transliteration

    Kuretake Anju
   • Inscription Type

    inscription
   • Inscription Position

    vol. 3, inside back cover
   • Inscription Language

    Japanese
   • Inscription Comment

    Advertisement and publisher's colophon, Koshodo Tsutaya Juzaburo.
 • Curator's comments

  Asano and Clark 1995

  The illustrations by Utamaro show famous places in the city of Edo and its environs (with the exception of "Mosquito fumigation at a concubine's house" and "Sumo wrestling bout"), with ‘kyoka’ poems inscribed above. The preface includes a reference to "Tsutata no Karamaru asking [him] to draw pictures of famous places in Edo", indicating that it was Tsutaya Juzaburo (alias Tsuta no Karamaru) who planned the project. Having obtained preparatory drawings from Utamaro, he then seems to have requested ‘kyoka’ poems to suit these, and indeed the pictures and the poems match particularly well. So Tsutaya Juzaburo should be regarded as the actual compiler of the book. Though most of the pictures show the customs at various famous places, landscapes and bird and flower compositions are also mixed in with these. The passing of the seasons is not rigidly observed, but the first volume is mainly devoted to spring and summer scenes, the second volume to summer and autumn, and the third volume to winter. The name of the artist does not appear in the volume. However, an advertisement for Tsutaya's publications pasted inside the back cover of numerous of his books at this time, the "Catalogue of Illustrated Books Stocked by Koshodo" (Koshodo zohan ehon mokuroku), includes the item "Ehon Edo suzume — drawn by Kitagawa Utamaro" (Ehon Edo suzume, Kitagawa Utamaro ga). Moreover, the style leaves no doubt that the book is by him. Inside the front cover of the copy of the book in the collection of the British Museum has been pasted the original colour-printed wrapper (see colour plates). There is a later reprinting of this title in which all the dates have been carved out. Also, in 1797 an edition was published by the Osaka firms of Akashiya Ihachi and Izumiya Genshichi who had acquired the blocks. Concerning these later editions, see Otaka 1928 and Suzuki 1979.

  Literature:
  ‘Nikon fuzoku zue 日本風俗図絵’, Kurokawa, Mamichi ed., vol. 12, Nihon fuzoku zue kanko-kai, 1915.
  Otaka, Sennosuke 尾高鮮之助, "Utamaro no kibyoshi ko, 1-3 歌麿の黄表紙考(一)~(三)", ‘Mizue みづゑ’, pp. 275-277, 1928, 6-8.
  Ryerson, 1931, 219-220.
  ‘Kokusho somokuroku 国書総目録’, vol. 1, Iwanami Shoten, Tokyo, 1963-72, 490.
  Suzuki, Juzo 鈴木重三, ‘Kinsei Nihon fuzoku ehon shusei: Ehon Edo suzume 近世日本風俗絵本集成・絵本江戸爵’, Rinsen Shoten, Tokyo, 1979.
  Hillier, Jack, ‘The Art of the Japanese Book’, Sotheby's Publications, London, 1987, 408.

  Other copies:
  The Art Institute of Chicago.
  Kagawa University 香川大学.
  National Diet Library 国立国会図書館.
  The New York Public Library.
  Ota Memorial Museum of Art 太田記念美術館, Tokyo.
  Toyo Bunko 東洋文庫, Tokyo.
  Tokyo Municipal Central Library 東京都立中央図書館.
  Tokyo National Museum 東京国立博物館.
  Tokyo National University of Fine Arts and Music 東京藝術大学.

  [Main text translated in Japanese below / 以下上記本文日本語訳]

  浅野/クラーク 1995

  江戸市中並びに江戸近郊の名所を描いた歌麿の絵(「妾宅の蚊遣」や「相撲」のような例外もある)の上部に狂歌を記したもの。序文に「都多唐丸江都の名勝を図せしめて」とあるとおり、蔦唐丸こと蔦屋重三郎が企画し、歌麿の版下絵を得た後、狂歌を依頼したとみえ、絵と狂歌はよく一致している。実質の編集は蔦屋重三郎と考えるべきであろう。名所風俗画が中心であるが、風景画・花鳥画も混じる。上巻は春・夏、中巻は夏・秋、下巻は冬の情景となっているが、四季の推移は必ずしも厳密ではない。絵師の書名はないが、寛政はじめの蔦屋の出版物の巻末広告である、「耕書堂蔵板絵本目録」に、「絵本江戸爵 喜多川歌麿画 三冊」とあること及び画風より歌麿画であることは疑う余地がない。大英博物館蔵品の上巻見返しには、本書の包紙(彩色摺)が貼付されている(カラー図版参照)。

  本書には年記部分が削除された後摺本がある。また、寛政9年に、大坂の明石屋伊八並びに和泉屋源七から求版本が刊行されているが、これらについては参考文献の尾高氏及び鈴木氏の論考に譲る。

  More 

 • Bibliography

  • Asano & Clark 1995 459 bibliographic details
 • Location

  Not on display

 • Exhibition history

  Exhibited:
  2015 July-October, London, BM Japanese Galleries, 'Japan from Prehistory to the Present'

 • Subjects

 • Associated places

 • Acquisition name

 • Acquisition date

  1929

 • Department

  Asia

 • Registration number

  1929,0731,0.11.1

 • Additional IDs

  • JIB.136
Illustrated book; woodblock. 3 vols, with chitsu. Book Covers

Illustrated book; woodblock. 3 vols, with chitsu. Book Covers

Image description

Recommend


Feedback

If you’ve noticed a mistake or have any further information about this object, please email: collectiondatabase@britishmuseum.org 

View open data for this object with SPARQL endpoint

Object reference number: JCF10434

British Museum collection data is also available in the W3C open data standard, RDF, allowing it to join and relate to a growing body of linked data published by organisations around the world.

View this object

Support the Museum:
donate online

The Museum makes its collection database available to be used by scholars around the world. Donations will help support curatorial, documentation and digitisation projects.

About the database

The British Museum collection database is a work in progress. New records, updates and images are added every week.

More about the database 

Supporters

Work on this database is supported by a range of sponsors, donors and volunteers.

More about supporters and how you
can help  

Loading...