Okimono of turtles, by Masanao

Okimono of turtles, by Masanao