Mori Yoshitoshi, Mie o kiru ('Posturize'), a stencil print

© 2001 The Estate of Mori Yoshitoshi
Mori Yoshitoshi, Mie o kiru ('Posturize'), a stencil print