Ji Jian wrote his name in Mayan glyhs

© 2000 Ji-Jian Chow
Ji Jian wrote his name in Mayan glyhs